GIỚI THIỆU -> TIỂU SỬ, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO GIỚI THIỆU -> TIỂU SỬ, NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

BAN GIÁM ĐỐC:

GIÁM ĐỐC

LÂM HOÀNG NGHIỆP 

                                        Năm sinh: 10/10/1964

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3822569

                                        Điện thoại di động: 0913708506

                                        Email: lamhoangnghiepttst@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

LÊ HỒNG MUÔN

                                        Năm sinh: 15/11/1958

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3820807

                                        Điện thoại di động: 0913983519

                                        Email: lehongmuon@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

HUỲNH THỊ DIỄM NGỌC 

                                        Năm Sinh: 11/9/1976 

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3822643

                                        Điện thoại di động: 0943546007  -  0983860536

                                        Email: huynhngocst76@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

DƯƠNG VĂN NGOẢNH

                                        Năm sinh: 11/10/1978

                                        Điện thoại cơ quan: 0299.3826126

                                        Điện thoại di động: 0915859468

                                        Email: duongvanngoanh@yahoo.com

thông báo
liên kết web