TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO

Back
Tỉnh Sóc Trăng: Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Qua gần 5 năm thực hiện Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP của Chính phủ, quan hệ của tỉnh với các tổ chức PCPNN ngày càng được mở rộng và phát triển.
Thực hiện chính sách đổi mới của Nhà nước ta và chủ trương về hội nhập quốc tế, tỉnh luôn tranh thủ nguồn viện trợ của các tổ chức PCPNN phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện còn khó khăn; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hợp tác, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, tỉnh đã và đang được các tổ chức PCPNN viện trợ như Tổ chức CARE Đan Mạch, CARE Úc, Pathfinder International, Wetter Foundation, Tổ chức Bánh mì Thế giới - Đức, Tổ chức Heifer Project Internaional - Hoa Kỳ, Hội Hữu nghị Pháp - Việt, Tổ chức ActionAid Việt Nam,... và hứa hẹn nhiều nguồn viện trợ mới trong tương lai.

Theo các văn bản cam kết viện trợ giữa tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (TCPCPNN), từ năm 2010 đến 30/9/2014 các TCPCPNN đã cam kết viện trợ cho tỉnh Sóc Trăng 42 dự án, chương trình và các khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị đạt hơn 300 tỷ đồng, tương đương hơn 14,6 triệu USD.

Nhằm quản lý tốt hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phi chính phủ, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thay thế cho Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm cụ thể hoác các quy định trong Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 21/02/2012 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng việc trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Với mục đích quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN tại địa phương đạt hiệu quả, chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì phối hợp cùng Sở Tài chính và các Sở, Ban ngành chức năng chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong chỉ đạo thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả tham mưu UBND tỉnh để báo cáo về cơ quan Trung ương theo quy định.

Bên cạnh đó, Quyết định còn chỉ đạo các cấp chính quyền, đoàn thể, các Sở, Ban, ngành quan tâm đúng mức đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các ban quản lý dự án có liên quan đến đầu tư, hỗ trợ của tổ chức PCPNN; đồng thời huy động sự tham gia các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện và giám sát các dự án, đảm bảo cho dự án thực hiện có hiệu quả và tuân thủ các quy định trong Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN ban hành theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP.

Qua 5 năm triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án PCPNN, tính đến ngày 30/9/2014 tổng giải ngân giá trị tiếp nhận viện trợ từ các TCPCPNN của tỉnh Sóc Trăng là 127.308 triệu đồng, tương đương 6,06 triệu USD.

Tuy giá trị viện trợ PCPNN tại tỉnh Sóc Trăng vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững cũng như phù hợp với ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án phát triển cộng đồng. Thông qua các chương trình/ dự án, năng lực quản lý và thực hiện của cán bộ quản lý ở cấp cơ sở (huyện, xã, ấp) đã được nâng lên, đặc biệt là giúp nâng cao hiểu biết của người dân trong vùng dự án về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ bản thân, nâng cao ý thức vệ sinh, môi trường, sản xuất có hiệu quả kinh tế, từng bước thoát nghèo và xây dựng cho người dân ý thức tự vươn lên trong cuộc sống. Nhìn chung, các dự án do các tổ chức PCPNN viện trợ rất kịp thời, thực hiện đúng tiến độ, đạt kết quả khá tốt góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Vi

thông báo
liên kết web