TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA

Back
Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA quý I năm 2012
Đến thời điểm quý I năm 2012, tỉnh Sóc Trăng có 14 dự án ODA triển khai thực hiện, trong đó có 11 dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới với tổng số vốn trên 1.508 tỉ đồng.

Nếu nhóm theo loại dự án thì có 09 dự án đầu tư, 03 dự án hỗ trợ kỹ thuật và 02 dự án vừa có đầu tư vừa có hỗ trợ kỹ thuật. Tổng giá trị giải ngân quý I năm 2012 là 19.182 triệu đồng đạt 65,61% kế hoạch quý (cùng kỳ đạt 58.72%), trong đó vốn ODA là 17.339 triệu đồng đạt 80% kế hoạch quý (cùng kỳ đạt 48,76%). Nếu so sánh với kế hoạch đăng ký trong năm chỉ gần bằng 6% kế hoạch (chủ yếu khối lượng giải ngân ở các dự án chuyển tiếp). Lũy kế giá trị giải ngân của các dự án đang thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ khi triển khai đến 31/3/2012 là 500.671 triệu đồng (cùng kỳ 345.190 triệu đồng), bằng 33.20% tổng giá trị được duyệt, trong đó vốn ODA là 351.731 triệu đồng (cùng kỳ 223.777 triệu đồng) bằng 32.70% giá trị ODA được duyệt.

Cụ thể tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch:

Kết quả thực hiện so với kế hoạch quý Lũy kế thực hiện so với kế hoạch năm
Tiến độ thực hiện Số dự án Tiến độ thực hiện Số dự án
>80% 4 >80% 0
60% - 80% 3 60% - 80% 0
40% - 60% 2 40% - 60% 1
<40% 5 <40% 13
Đánh giá chung, khối lượng giá trị thực hiện và giải ngân của các dự án đạt khá so cùng kỳ, nhưng so với kế hoạch quý còn thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do những tháng đầu năm trùng với thời gian nghỉ Tết nên khối lượng thi công còn hạn chế, bên cạnh đó một số công trình còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bổ sung trình duyệt hồ sơ, thủ tục… các dự án mới đang trong giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án.
TƯỜNG VI

Không có tin bài cũ hơn
Không có tin bài cũ hơn
thông báo
liên kết web