TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA

Back
Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA 6 tháng đầu năm năm 2012
Đến thời điểm 30/6/2012, tỉnh Sóc Trăng có 14 dự án ODA triển khai thực hiện, trong đó có 11 dự án chuyển tiếp và 03 dự án khởi công mới với tổng số vốn trên 1.508 tỉ đồng. Nếu nhóm theo loại dự án thì có 09 dự án đầu tư, 03 dự án hỗ trợ kỹ thuật và 02 dự án vừa có đầu tư vừa có hỗ trợ kỹ thuật.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện của các dự án đạt 77,25% kế hoạch quý (cùng kỳ đạt 40,13%), trong đó vốn ODA đạt 78,28% kế hoạch quý (cùng quý đạt 46,5%). Tính chung qua 6 tháng đầu năm 2012, tỷ lệ giải ngân ODA đạt 20,38% kế hoạch năm (cùng kỳ đạt 21,9%); trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài đạt 22,33% kế hoạch năm, vốn đối ứng trong nước đạt 12,41% (cùng kỳ tương ứng đạt 20% và 18,70%).
Cụ thể tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch:
Kết quả thực hiện so với kế hoạch quý Lũy kế thực hiện so với kế hoạch năm
Tiến độ thực hiện Số dự án Tiến độ thực hiện Số dự án
>80% 4 >80% 1
60% - 80% 2 60% - 80% 0
40% - 60% 2 40% - 60% 2
<40% 6 <40% 11

 

Đánh giá chung, khối lượng giá trị thực hiện và giải ngân của các dự án đạt khá so cùng kỳ. Mặc dầu khối lượng một số công trình đạt khá nhưng chưa kịp thực hiện thủ tục giải ngân trong 6 tháng đầu năm 2012; còn lại một số nguyên nhân khác có ảnh hưởng như một số công trình còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ hợp đồng do nhà thầu thi công chậm tiến độ… làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của các dự án.

Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
thông báo
liên kết web