DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư các dự án điện gió theo danh mục công bố

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.2211679/ 0299.3828339

Nội dung công bố danh mục dự án:

1. Căn cứ các quy định:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư năm 2018;

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Công văn số 996/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký đầu tư dự án điện gió.

2. Danh mục dự án công bố

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn

(Ban hành kèm theo Quyết định số  662 /QĐ-UBND ngày 20  tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

TT

TÊN DỰ ÁN

ĐỊA ĐIỂM

DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT

ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH DỰ ÁN

1

Nhà máy điện gió số 2

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

2

Nhà máy điện gió số 4

Phường 1, Phường 2 và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu

3.300 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

3

Nhà máy điện gió số 6

 

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

4

Nhà máy điện gió số 7

 

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

3.100 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

5

Nhà máy điện gió số 8

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

6

Nhà máy điện gió số 9

Xã Trung Bình, huyện Trần Đề

3.800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

7

Nhà máy điện gió số 10

Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung

3.800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

8

Nhà máy điện gió số 11

Xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung

2.600 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

9

Nhà máy điện gió số 12

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu

640 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

10

Nhà máy điện gió số 13

Xã Vĩnh Hiệp, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

11

Nhà máy điện gió số 14

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

12

Nhà máy điện gió số 15

Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

400 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

13

Nhà máy điện gió số 16

Phường Khánh Hòa, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu

500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

14

Nhà máy điện gió số 17

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

800 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

15

Nhà máy điện gió số 18

Xã Lạc Hòa, Phường 2, Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu

1.500 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

16

Nhà máy điện gió số 19

Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

1.200 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

17

Nhà máy điện gió số 20

Xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu

2.000 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

18

Nhà máy điện gió số 21

Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu

1.000 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

19

Nhà máy điện gió số 22

Xã Trung Bình và Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề

2.600 ha

Năng lượng sạch

Sở Công Thương

 

3. Tiêu chí xét chọn: Thực hiện theo Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

4. Thành phần hồ sơ: Đề nghị các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu và đầu tư các Dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sớm hoàn chỉnh hồ sơ theo nội dung của chương III. Hướng dẫn nhà Đầu tư, ban hành theo Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lưu ý: Đối với nhà đầu tư đề xuất đầu tư nhiều vị trí, đề nghị lập riêng bộ hồ sơ cho từng vị trí; Đối với nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính qua Báo cáo tài chính, đề nghị nộp Báo cáo tài chính 02 năm 2016, 2017 đã được kiểm toán.

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ hoàn chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng (Bộ phận Một cửa) trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 để đơn vị tổng hợp trình Hội đồng xét chọn dự án xem xét, quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

6. Liên hệ trao đổi: Trong quá trình chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ nếu có vấn đề cần trao đổi, Quý nhà đầu tư vui lòng liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng; Địa chỉ: số 21, Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0299 2211679 (gặp Chị Hương hoặc Yến) để được hướng dẫn.

Tập tin đính kèm:

* Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

* Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành hướng dẫn về quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng


thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web