TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018
Với mục đích, yêu cầu nguồn thông tin thu thập được là cơ sở để phân tích, tổng hợp, đánh giá một cách khách quan tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 theo Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành UBND các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, điều tra xã hội học phải đảm bảo đúng đối tượng, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018.
Theo nội dung của Quyết định này thì đối tượng, đơn vị được điều tra như sau:
Một là, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Hai là, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Ba là, người dân, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã được cung cấp, sử dụng các loại dịch vụ công từ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Cũng theo nội dung văn bản này thì Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan triển khai Phương án nêu trên và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 17/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 17/01/2019
Sóc Trăng bổ sung Bảng đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 17/01/2019
Một số điểm mới quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 17/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Đề án “Phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp bằng tem điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021” 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các Sở, ngành tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” 12/01/2019
Sóc Trăng triển khai Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ 12/01/2019
Sóc Trăng phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2035 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 12/01/2019
Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 12/01/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 12/01/2019
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã Ngọc Tố - Ngọc Đông (Đường huyện 51, 55), huyện Mỹ Xuyên 12/01/2019
Trang 1/6
thông báo
liên kết web