DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ -> CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Back
Sóc Trăng chỉ đạo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh (Công văn số 458 /UBND-TH ngày 20/3/2018).

Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công Thương rà soát, thông báo cho các nhà đầu tư đã có văn bản đề nghị thực hiện dự án điện gió tại vị trí số 6 biết về thủ tục xét chọn và thành phần hồ sơ đăng ký tham gia. Đồng thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư tìm hiểu, đăng ký tham gia. Sau 15 ngày, kể từ ngày công bố, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách các nhà đầu tư nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, báo cáo UBND tỉnh.

Trên cơ sở Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2017 – 2020 đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp các ngành liên quan rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hình thức lựa chọn nhà đầu tư cụ thể (đấu thầu, đấu giá hoặc xét chọn thông qua Hội đồng). Trước mắt, đối với các dự án thuộc diện cấp chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư mà chưa xác định được hình thức lựa chọn nhà đầu tư cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư lưu ý trong quá trình tham mưu cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nếu có từ 02 nhà đầu tư trở lên đăng ký thì hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tổ chức xét chọn./.

Kim Thanh


thông báo

DỰ ÁN - ĐẦU TƯ

liên kết web