TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Với mục đích tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định; tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính năm 2019 và công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, nâng cao chất lượng quy định thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án liên thông các thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
Ngày 03 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.
Theo đó, Kế hoạch này đề ra các nội dung thực hiện cụ thể như sau:
Một là, về công tác chỉ đạo điều hành; nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức.
Hai là, đánh giá tác động thủ tục hành chính, tham gia ý kiến đối với thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Ba là, công bố, công khai thủ tục hành chính.
Bốn là, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.
Năm là, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.
Sáu là, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Bảy là, tổ chức thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.
Tám là, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tưởng Chính phủ.
Chín là, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
Mười là, thực hiện truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Và mười một là, chế độ thông tin báo cáo.
Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh giao cho Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về UBND tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp làm cơ sở chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch đào tạo nghề năm 2019 23/02/2019
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án cho thuê đất để thực hiện Dự án nuôi tôm sạch của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 23/02/2019
Sóc Trăng có ý kiến về phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo 23/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng 23/02/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tôn giáo, dân tộc 23/02/2019
Sóc Trăng triển khai thực hiện hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2019 22/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 22/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Sóc Trăng chỉ số sản xuất công nghiệp ước tháng 01 năm 2019 tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2018 22/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 22/02/2019
Sóc Trăng ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 22/02/2019
Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Những nét nổi bật phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 22/02/2019
Sóc Trăng tiếp nhận Dự án “Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm ở Đông Nam Á, giai đoạn 2” 22/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt danh sách chủ tàu cá khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần xa bờ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 22/02/2019
Sóc Trăng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 21/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 10/02/2019
Trang 1/9
thông báo
liên kết web