TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI TIN TỨC -> KINH TẾ XÃ HỘI

Back
Sóc Trăng ban hành Chỉ thị về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Ngày 25 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Theo nội dung của Chỉ thị này thì Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Một là, đối với Cục Thống kê tỉnh
i) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019:
- Xây dựng Kế hoạch Tổng điều tra, bảo đảm triển khai đúng tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, đặc biệt là bước phỏng vấn thu thập thông tin bằng thiết bị di động (điện thoại thông minh và máy tính bảng,…) và ứng dụng phương pháp hộ tự khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.
ii) Là đầu mối tiếp nhận kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương cung cấp; lập dự toán và phân bổ kinh phí đúng theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; tổ chức cấp phát các trang thiết bị kỹ thuật kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn.
Hai là, Sở Xây dựng phối hợp với Cục thống kê xây dựng và triển khai Kế hoạch Tổng điều tra theo phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và thu thập và tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Ba là, Sở Y tế phối hợp Cục Thống kê trong việc điều tra các chỉ tiêu thống kê về y tế và nhân khẩu học của Tổng điều tra.
Bốn là, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng thực hiện công tác tuyên truyền cuộc Tổng điều tra vào cuối quý I và đầu quý II năm 2019; có ý kiến với các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh bảo đảm thông tin, liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành xuyên suốt giữa các cấp trong Tổng điều tra, đặc biệt là địa bàn các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Năm là, công an tỉnh có trách nhiệm lập Kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Tổng điều tra tại địa phương, nhất là trong thời gian điều tra viên điều tra thu thập thông tin tại địa bàn (từ ngày 01/4 đến ngày 25/4/2019).
Sáu là, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Tổng điều tra tại địa phương đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng theo kế hoạch của tỉnh; yêu cầu Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức tuyển chọn điều tra viên có năng lực, nhiệt tình, có phương tiện phục vụ cho công tác điều tra ghi phiếu bằng thiết bị điện tử (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả của Tổng điều tra trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./.
Tập tin đính kèm
Hoàng Thọ

Các tin liên quan Ngày đăng
Sóc Trăng triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh 26/02/2019
Sóc Trăng tăng cường quản lý chất lượng và bảo trì công trình giao thông trên địa bàn tỉnh 26/02/2019
Sóc Trăng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 26/02/2019
Sóc Trăng tiếp nhận Dự án “Xây dựng mô hình cầu thép lắp ghép kiểu mẫu giải quyết nhu cầu giao thông đi lại hằng ngày cho Hội viên, nông dân ở vùng nông thôn” 25/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thảm nhựa đường D2 Khu công nghiệp An Nghiệp 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai công tác an toàn thực phẩm năm 2019 25/02/2019
Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng quý IV và năm 2018 25/02/2019
Tình hình quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2018 25/02/2019
Sóc Trăng chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng tiếp nhận Dự án “WaterWorX Việt Nam: Cấp nước thích nghi với biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long” 25/02/2019
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tại cuộc họp nghe báo cáo về việc bàn giao, xử lý Trạm xử lý nước rỉ rác phường 7, thành phố Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2019 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng: Giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu của Đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc tự động liên tục môi trường nước mặt lục địa và môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 25/02/2019
Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 24/02/2019
Sóc Trăng thành lập Trung tâm Văn hóa -Thể thao 24/02/2019
Trang 1/10
thông báo
liên kết web