TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA

Back
Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nhằm quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trình tự, thủ tục về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; việc thực hiện các hoạt động đối ngoại của các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban đảng, đoàn thể, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Ngày 13 tháng 3 năm 2014 UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quy chế quy định một số nguyên tắc hoạt động đối ngoại cụ thể như sau:

Một là, đảm bảo chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tuân thủ luật pháp và tôn trọng thông lệ quốc tế nhằm giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Hai là, nâng cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các ngành, các cấp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong hoạt động đối ngoại.

Ba là, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; giữa hoạt động đối ngoại và hoạt động quốc phòng, an ninh; giữa thông tin đối ngoại và thông tin trong nước.

Bốn là, hoạt động đối ngoại được thực hiện theo chương trình hằng năm đã được phê duyệt, bảo đảm nguyên tắc, chế độ báo cáo, xin ý kiến theo quy định pháp luật và Quy chế hoạt động của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Các hoạt động đối ngoại trong Quy chế này bao gồm: i) Các hoạt động hợp tác, giao lưu với nước ngoài về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội;

ii) Tổ chức và quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn quốc tế đến tỉnh;

iii) Quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

iv) Kiến nghị tặng, xét các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh cho những tập thể, cá nhân người nước ngoài đã và đang làm việc tại địa bàn tỉnh có thành tích xuất sắc được địa phương công nhận;

v) Tiếp nhận các hình thức khen thưởng của nhà nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng;

vi) Tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế;

vii) Ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế;

viii) Hoạt động đối ngoại liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia;

ix) Công tác ngoại giao kinh tế; công tác quản lý, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

x) Công tác văn hóa đối ngoại;

xi) Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thuộc tỉnh Sóc Trăng;

xii) Thông tin tuyên truyền đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại tỉnh; theo dõi, tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến tỉnh;

Và xiii) Các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ngoài ra Quy chế còn quy định cụ thể các nội dung về thẩm quyền và việc trình duyệt chương trình hoạt động đối ngoại; thực hiện các hoạt động đối ngoại,…/.
Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web