TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO

Back
Nghị định mới về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 01/3/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Nghị định này thì các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có thể được xét cấp đăng ký dưới ba hình thức gồm: Giấy đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án và Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện. Các tổ chức PCPNN muốn được phép hoạt động tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau: i) Có tư các pháp nhân theo pháp luật của quốc gia nơi thành lập; ii) Có điều lệ, tôn chỉ hoạt động rõ ràng; iii) Có kế hoạch hoạt động nhân đạo, phát triển tại Việt Nam thông qua các chương trình, dự án hoặc việc trợ phi dự án phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam.

Trong thời hạn 45 ngày sau khi được cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký, tổ chức PCPNN theo Nghị định này có trách nhiệm thông báo về việc cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký và kế hoạch hoạt động của tổ chức với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức PCPNN có hoặc dự kiến sẽ tiến hành hoạt động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2012 và thay thế Quyết định số 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam.

TƯỜNG VI

Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
thông báo
liên kết web