TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> NGO

Back
Kết quả giải ngân vốn viện trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2015
Tính đến thời điểm 31/12/2015, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 18 chương trình, dự án của 15 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (TCPCPNN) đang triển khai hoạt động, trong đó có 12 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 06 dự án mới vận động trong năm. Tổng kết các văn bản cam kết viện trợ giữa tỉnh Sóc Trăng với các TCPCPNN đang còn hiệu lực, tính đến 31/12/2015 với tổng giá trị là 287.227 triệu đồng, tương đương 13,64 triệu USD. Riêng trong năm 2015, tổng giá trị vốn viện trợ PCPNN đã được tỉnh ký kết là 19.195 triệu đồng, tương đương 914.033 USD.

Qua một năm triển khai thực hiện các chương trình, dự án PCPNN, tổng giải ngân giá trị tiếp nhận viện trợ từ các TCPCPNN của tỉnh Sóc Trăng là 53.718 triệu đồng, tương đương 2,55 triệu USD đạt 107,71% giá trị cam kết năm 2015 (cùng kỳ đạt 83,02%). Trong đó có 13 chương trình, dự án có giá trị giải ngân trên 80%.

Nhìn chung, tình hình giải ngân tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015 vượt kế hoạch, tuy nhiên có một số dự án mới khởi động nên khối lượng thực hiện chưa cao.

 

Tuy giá trị viện trợ PCPNN tại tỉnh Sóc Trăng vẫn còn khá khiêm tốn nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững cũng như phù hợp với ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, nhất là các chương trình, dự án phát triển cộng đồng.

Thông qua các chương trình/ dự án, năng lực quản lý và thực hiện của cán bộ quản lý ở cấp cơ sở (huyện, xã, ấp) đã được nâng lên, đặc biệt là giúp nâng cao hiểu biết của người dân trong vùng dự án về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ bản thân, nâng cao ý thức vệ sinh, môi trường, sản xuất có hiệu quả kinh tế, từng bước thoát nghèo và xây dựng cho người dân ý thức tự vươn lên trong cuộc sống.
TV

thông báo
liên kết web