TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG TIN TỨC -> HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP -> TIN HOẠT ĐỘNG

Back
Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về hướng dẫn nghiệm vụ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Doanh nghiệp
Ngày 24/10/2018, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh vừa có Công văn số 315/ĐKKD-NV trả lời đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Doanh nghiệp, với một số nội dung hướng dẫn như sau:
Khoản 2 Điều 80 Luật đấu giá tài sản quy định: “Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực mà tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản thì phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này và thực hiện việc đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 25 của Luật này. Trường hợp không đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 23 và không đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 25 của Luật này thì doanh nghiệp đó phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản”. 
Việc đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định: “Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực”. Liên quan đến vấn đề này, ngày 10/8/2018, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã có Công văn số 3088/TCT-KK hướng dẫn./.
 
Tập tin đính kèm
Lan Hương

thông báo
liên kết web