TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA TIN TỨC -> KINH TẾ ĐỐI NGOẠI -> ODA

Back
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Kế hoạch tài chính dự án Tăng cường kỹ năng nghề năm 2014
Dự án tăng cường kỹ năng nghề do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, thời gian thực hiện dự án 05 năm (2010 - 2015), với mục tiêu trong dài hạn là nhằm góp phần giảm thiểu thiếu hụt kỹ năng ở một số nghề trọng điểm và mục tiêu trước mắt là xây dựng một số trường cao đẳng nghề để đào tạo công nhân có kỹ năng nghề cao hơn ở 15 nghề trọng điểm đầu tư trong dự án bao gồm: công nghệ ô tô, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, cơ điện tử, điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu thủy, vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh, quản trị mạng máy tính, quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn.
Mục tiêu của Dự án cũng nêu rõ Khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tham gia xây dựng các khóa đào tạo để giải quyết các thiếu hụt kỹ năng; cơ cấu tổ chức mới được hình thành để thúc đẩy sự tham gia có hiệu quả của các ngành vào quản lý dạy nghề.

Nội dung Dự án và kết quả Dự án tập trung vào các hoạt động trọng tâm như sau:

Một là về nội dung cơ bản của dự án bao gồm 03 cấu phần:

i) Cấu phần 1 là cải thiện chất lượng và hiệu quả của dạy nghề, gồm các nội dung như sau: Hệ thống đánh giá kỹ năng và cấp văn bằng chứng chỉ được thực hiện; xây dựng các chương trình và giáo trình dạy nghề với sự tham gia của các ngành; tiêu chuẩn nghề nghiệp của giáo viên dạy nghề được xây dựng; hệ thống kiểm định chất lượng: Xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề, tổ chức đào tạo cho các kiểm định viên và cán bộ Tổng cục Dạy nghề, tiến hành kiểm định các cơ sở đào tạo và các chương trình đào tạo trong dự án; xây dựng hệ thống thông tin dạy nghề (VTIS); tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý ngành dạy nghề; cải thiện hình ảnh hệ thống dạy nghề trong xã hội để cải thiện quy mô tuyển sinh, số lượng người tham gia học nghề.

ii) Cấu phần 2 là nâng cấp các cơ sở dạy nghề trong dự án để tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu thị trường lao động, cụ thể như: Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; chất lượng đội ngũ giáo viên được tăng cường; tăng cường năng lực quản lý của các trường trong dự án; lập kế hoạch các chương trình dạy nghề theo định hướng thị trường được thực hiện.
Và cấu phần 3 là tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp và khu vực tư nhân: Hỗ trợ các cơ sở dạy nghề ngoài công lập; tăng cường sự tham gia của ngành vào quá trình tổ chức đào tạo; tăng cường tính bền vững của các trường thông qua cách tiếp cận của doanh nghiệp.

Hai là, kết quả chủ yếu của Dự án mong đợi: có khoảng 15 - 16 cơ sở dạy nghề công lập và một số cơ sở dạy nghề ngoài công lập được nâng cấp; năng lực giáo viên và cán bộ quản lý của các cơ sở dạy nghề tham gia dự án được tăng cường; các chương trình, giáo trình dạy nghề được xây dựng; quan hệ với doanh nghiệp và khu vực tư nhân trong lĩnh vực dạy nghề được cải thiện và thể chế hóa; thông tin dạy nghề sẵn có hơn, chính xác hơn để cải thiện công tác quản lý dạy nghề; người lao động và học sinh tốt nghiệp được đánh giá kỹ năng và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia dựa trên các tiêu chuẩn được ngành công nghiệp thừa nhận.

Đó là những nội dung chủ yếu tại Quyết định số 699/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 06 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án Tăng cường kỹ năng nghề và Quyết định số 1138/QĐ-LĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường kỹ năng nghề.

Trên cơ sở đó, ngày 13 tháng 3 năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký Quyết định số 197/QĐHC-CTUBND phê duyệt Kế hoạch tài chính dự án Tăng cường kỹ năng nghề năm 2014 (năm 4), tỉnh Sóc Trăng.

Trong đó, Kế hoạch tài chính của Dự án tăng cường kỹ năng nghề tỉnh Sóc Trăng do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ thì kế hoạch năm 2014 tổng nguồn vốn thực hiện là 38.444,15 triệu đồng; trong đó, nguồn vốn ODA là 36.244,15 triệu đồng và vốn đối ứng là 2.200 triệu đồng, để thực hiện các hạng mục của dự án như: xây dựng nhà xưởng; thiết bị dạy nghề; thiết bị và đồ gỗ cho Ban thực hiện dự án trường; thuế và lệ phí; chi phí Ban thực hiện dự án trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Sóc Trăng căn cứ Kế hoạch tài chính được duyệt tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.
Wr. Hoàng Thọ

thông báo
liên kết web